Index

Hans Jacob Fich

Født 1784-10-24 i Åsum
Erhverv Præst
Far Johan Carl Fich
Mor Johanne Cathrine Boje
Ægtefælle Elise Lucie Hertz
Gift 1825-05-27
Død 1852-04-24 i Bogense
Biografi
Hans Jacob Fich
Fra det beskedne væverhjem i Åsum kom Hans Jacob Fich til Odense og blev ved rektors hjælp optaget på latinskolen. Væversønnen gik på omgang ligesom så mange andre unge mennesker i den tid og spiste forskellige steder i ugen hos slægt og venner. Ved flid og nøjsomhed kom han igennem disse sine første skoleår. 1802 blev han student, og den 12. april 1810 kandidat. Derefter konsistorialassessor den 10. november 1819, lærer ved Landakademiet den 22. november 1822. I 1823 modtager han præstekaldet for Bogense og Skovby, hvor han blev en anset og afholdt præst; "stærk i ånden, skønt legemlig svag røgtede han tro og ydmyg sit kald". I anledning af sit 25 års jubilæum som præst i Bogense fik han den 2. oktober 1848 af Skovby og Bogense menigheder ved en deputation af byens ældste borgere overrakt en smuk sølvpokal, der endnu er i slægtens eje, hos pastor Fich i Skovby. På pokalen, hvis tvende sider omslynges af ege og laurbærblade, findes anbragt følgende inskription:

"Til Højerværdige Hr. Consestorialassessor Hans Jacob Fich, Sognepræst for Bogense og Skovby menigheder, i Anledning af den 2. Oktober 1847". - "Agtelse og Erkendtligheds Tegn for 25 Aars retsindig og nidkær Embedsvirksomhed fra skønsomme Medborgere og Embedsmænd i Bogense".

I samme anledning modtog han fra Skovby menighed Dr. Kalkars Bibeloversættelse i en værdifuld indbinding, beslået med sølv og forsynet med en inskription i dagens anledning. Den 27. maj 1825 havde han indgået ægteskab med Lucie Elise Hertz, født 8. marts 1800 i Butterup på Sjælland, dæd 1883 i Odense. Hendes fader var daværende sognepræst Jens Michael Hertz, født 26. juli 1766, søn af kongelig skovrider ved Vordingborg Adolph Hertz, død 1775, og dennes hustru, den senere så bekendte forfatterinde og salmedigterske fru Bøje, moderen var født Kock og stammede fra en gammel præsteslægt.

I 1800 blev pastor Hertz udnævnt til domprovst i Roskilde. I 15 uforglemmelige barndoms- og ungdomsår levede Lucie Elise i Roskilde domprovstegård, hvor der på den tid kom mange, store personligheder på besøg, blandt andre Weyse. Ofte gik han sammen med familien ved midnatstid over i den store domkirke og kun i belysning af månens stråler spillede han sine dejlige melodier; mange af hans skønneste melodier er bleven til under besøg hos familien Hertz i Roskilde. I 1819 blev domprovst Hertz udnævnt til biskop i Ribe; det blev en svær tid for Lucie Hertz at forlade det gamle hjem i Roskilde. Med vemod så hun det ene flyttelæs efter det andet køre til København for derfra at indskibes og af søvejen føres til Ribe. Hjemmet i Ribe blev kun af kort varighed, idet biskop Hertz døde 2. juni 1825, knap 59 år gammel. Få dage før blev Lucie Elise gift med sognepræst Fich i Bogense; de levede et lykkeligt liv sammen, og delte sorger og glæder med den lille bys borgere. Lucie Hertz har skrevet sine livserindringer, der hører til de ejendommeligste i dansk litteratur. I "Historisk Årbog for Ribe Amt", 1906, blev en del af livserindringerne trykt under titlen: "Minder fra biskop Hertz's tid af kammerherreinde H. Stemann, Ribe"; senere er resten af memoirerne udgivet i Jul. Clausen og P. Fr. Rist: Memoirer og breve, X bind, med titel: "Domprovsten i Roskilde". Fru Fich var 75 år gammel, da hun nedskrev sine erindringer. Det er forbavsende, hvad hun har kunnet huske af oplevelser igennem de mange år. I Bogense kirke er der indmuret en ligsten med relief og portræt af præsten Hans Jacob Fich. På stenen står følgende indskrift:
"Jes.3,15. Og jeg vil give eder hyrder efter mit hjerte, siger Herren, de skulle føde eder med kundskab og forstand"

I ægteskabet var der ingen børn; en broderdatter af præsten, Vilhelmine Fich, som de havde adopteret, døde ugift. Lucie Elise Fich stiftede før sin død et legat, i hvis fundats er opført en formue, hvoraf der af renten ydes støtte til 2 værdige, trængende enker i familierne Hertz og Fich. Legatet bestyres af medlemmer af begge slægter.


Aner:
Hans Jacob Fich
* 1784-10-24
† 1852-04-24
Johan Carl Fich
* 1758-03-07
† 1840-01-16


Johanne Cathrine Boje
* 1749-06-29
† 1825-12-23
Jacob Ditlev Fich
* 1736-06-11
-


Anna Cathrine Hahn
* 1732
† 1814-05-09-
-
-


-
-
-
Joachim Hartvig Fich
* 1670, † 1755-01-15
Ide Sofie Jacobsdatter Bang
* 1699-08-06, † 1754-08-22

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Lars Christian Fich
Andreas Frederik Fich
Carl Ditlev Fich
Christian Vilhelm Fich

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/