Index

Jørgen Fich

Erhverv Byskriver i Kerteminde
Ægtefælle Viviche Vilhelmsdatter Graf
Biografi
Kom til Kerteminde 1709. Han var byskriver i 22 år, han var tillige vejer og måler.
"Skiønne Efterretninger" af provst Bøghs Beskrivelse af Kerteminde og Bjerge Herred 1770 ved Birgit Bjerre Jensen. Udgivet af Landbohistorisk Selskab 1995.

"Jeg har førhen talt om Byeskriver Jørgen Fich og hans efterladte Enke Viviche Vilheimsdotter Grof. som havde i deres Ægteskab mange Børn. Han var tysk Mand. født i Mechlenborg, som dog var bleven det danske Sprog saa mægtig, at han deri kunde forrette en Skrivers Embede. Hun var en Kiøbmands Dotter fra Ribe, og deres Bekiendtskab skeede paa Odense Slot, hvor de begge tiente hos den da værende Stiftsbefalings-Mand. Deres efterladte Børn er sex. toe Sønner og fire Døttre. Sønnerne lærte begge Kiøbmandskab. den sidste, Christian Vilhelm Fich. satte sig ned i Næstved. og efterloed sin Enke en Søn, Casten, opdragen og confirmaret her i Byen, og toe Døttre, som skal være i Kiøbenhaun: den yngste, Gregorius Fich, satte sig ned her i Byen, men det var snart bestilt med hans Kiøbmandskab, og han har aldrig været gift. Døttrene vare den første, Christine Margrethe Fich: gift her i Byen med Kiøbmand, Oluf Algreen, den anden Anne Marie Fich: gift med Klocker Bierregaard i Norge, opholder sig nu som Enke her i sin Fødebye: den tredie Ingeborg Fich, Husholderske paa Juulschou, ugift: den fjerde Margrethe Fich, Husholderske paa Hvidkilde, ugift. Og kan jeg her icke efterlade at roese disse Døttres Kierlighed og Oprigtighed imod deres ældgamle Moder, som i sin Enkestand havde opfødt dem med icke mindre Kierlighed end Besværlighed. (II side 146), saa man har seet i den Moder saavelsom i de Døttre et priiseligt Exempel. Men hvad Kiøbmanden Oluf Algreen angaar, da maa jeg tale noget mere om ham som en nu gammel Borger og talriig Familie-Fader. Han er født i Schaane i Alrom-Sogn, paa en Herregaard, som kaldes Kullagunestorp og ligger en Miil norden for Helingborg. Hans Fader tage var født sammesteds, men hans Farfader Oluf født i Jylland ved Thiirsbech, hvis Herre Rosenkrantz som tilliige Ejer af Kullagunestorp han fulgte til Schaane, og endnu tiente Sønnen Tage, der Anders Rosenkrantz. Herre til bemældte Gaarde, i 24 Aar Hans (Oluf Algreens) Moder var Gundhild Kirstine Mortensdotter, hvis Fader ligeledes skal have været en dansk Mand tienende et dansk Herskab paa Rosenlund strax ved Helsingborg, hvilket gjorde, at Sønnen vor Oluf Algreen, stedse havde fra sin Ungdom af en Lyst til Danemark, hvorfra hans Forfædre vare komne. Endelig i sin Alders 20 Aar naaede han sit Gjemerke, da han kom i Tieneste hos den Svenske Post-Commissarius i Helsingør, som han tiente i sex Aar, og for en Tiid forrettede det Svenske Postmester-Embede i Assens. Siden søgte han Condition paa andre Steder i Landet havende heele Vejen Kiøbmandskabet for Øjne som det, hvorved han engang haabedes at fortiene sit Brød. Aar 1735 begav han sig i sit tredivte Aar i Ægteskab med sin Hustrue Christine Margrethe Fich, og var deres første Boligs Sted Helsingør, hvorfra de efter tre Aars Forløb flyttede her til Byen, hvor de nu havde boet som KiøbmandsFolk over 32 Aar. Jeg har tilforn talet om hans iboende Gaard paa Langegade, som han kiøbte efter Nikolaj Bierfrynd, og om det skiønne Fahrtøj han bygte, men solgte siden til Callundborg: Skade at han maatte skille sig derved. Han haver med sin Hustrue endnu syv levende Børn, en Søn og sex Døttre. Sønnen Tage Algreen boer i Callundborg (II side 147) gift sammesteds med Anne Kirstine en Dotter af Raadmand Bagge, der i Byen, og har han med denne sin Hustrue en Søn og toe Døttre. Døttrene (Oluf Algreens) ere den første Viviche Algreen gift med Johan Petersen i Odense, og har ved ham en levende Dotter, den anden Gunhild Kirstine gift med Brændevins-Brænder Peder Eschildsen Tofte i Kiøbenhaun, og haver ved sin Mand 2 Sønner og en Dotter, den tredie Anne Marie Algreen, den firde Vilhelmine Algreen, den femte Ingeborg Pernille Algreen, den siette Georgine Algreen alle voxne og ugifte.

Aner:
Jørgen Fich
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

For yderligere oplysninger venligst kontakt William Fich

Anetavle http://home14.inet.tele.dk/anetavle/